แน้วโน้มรางวัลของวิชาญ

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2016 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, อาจารย์,inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์,inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta usitata) ในอาหารที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน", การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น, , คณะวนศาสตร์ ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, May 3 2016
2017 exแก้วนภา กิตติบรรพชา,exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ,inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย", นำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย, นิเวศวิทยาป่าไม้และความหลากหลายชีวภาพ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่าและพันธุ์พืช การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, Sep 7 2017
2019 inนายเดชา ดวงนามล,inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่นของการประชุมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”, ในสาขา เทคโนโลยีวนวัฒน์และการจัดการป่าไม้, คณะกรรมการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, Aug 20 2019

แสดงความคิดเห็น

(0)