รางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2014

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201420122007 >>
Publish Year Honor Award 1
2014 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลวิจัยดีสาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ", รางวัลวิจัยดีสาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192008 >>