รางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2012

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201420122007 >>
Publish Year Honor Award 1
2012 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"อาจารย์ผู้มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๒๕๕๒-๒๕๕๔)", ภูมิสถาปัตยกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, Dec 28 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142009 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192008 >>