รางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2007

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201420122007 >>
Publish Year Honor Award 1
2007 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดทำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ พ.ศ.2550", , สมาคมสถาปนิกสยาม, Dec 28 2007

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142009 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192008 >>