รางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2019

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201420122007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142009 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192008 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์,"Landscape of Bangkok’s Inner Orchard: the Study on Ecological Values of Orchard for Urban Forest in Bangkok Metropolitan Region", เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม, มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), Jan 11 2019