รางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201420122007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142009 >>
Publish Year Output Award 1
2009 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,"หลังคาใบตาลป้องกันลูกเห็บ", รางวัลชมเชย การประกวดนวตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา, สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192008 >>