Search Result of "bioproduct"

About 55 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Integrated pest management using bioproduct for chinese kale production

ผู้แต่ง:ImgDr.Jaruwat Thowthampitak, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus mycoides ในการควบคุมโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ของผักกาดหอม ซึ่งปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ แบบ NFT ภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง

123