โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพราวมาส เจริญรักษ์, "ประสิทธิภาพการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวและพ่นใบข้าวด้วยสปอร์แขวนลอยของชีวภัณฑ์เชื้อรา T. harzainum สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบเน่า และโรคเมล็ดด่างของข้าว", วารสารโรคพืช, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 57-68
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวถลัย์ คุ้มช้าง, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนา", วารสารโรคพืช, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 69-80
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Pellet Bioproduct of Trichoderma harzianum for the Control of Dirty Panicle Disease on Rice", ASEAN+3 Organic Agriculture Forum, 24 - 25 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2013 exวานิช ทองนาเพียง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01-52 ชนิดเม็ด ร่วมกับสาร Brassinolide ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าวพันธุ์ กข31", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตรา น้อยพันธ์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01- 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวมาส เจริญรักษ์, exจิตรา น้อยพันธ์, exพัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01-52 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาล โรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ดในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย