Conference

Article
ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01-52 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาล โรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
Conference
การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”
Class
ชาติ
Date
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,24 ธ.ค. 2013 - 18 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,23 ธ.ค. 2013 - 17 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว,19 เม.ย. 2013 - 19 เม.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว,22 เม.ย. 2013 - 22 เม.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว,23 เม.ย. 2013 - 23 เม.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว,8 พ.ค. 2013 - 8 พ.ค. 2013