Conference

Article
ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ์กลายBB165–M3 ในการลดโรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงปลูกขนาดเล็ก
Conference
การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”
Class
ชาติ
Date
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,24 ธ.ค. 2013 - 18 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ FAO ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Microbial Control of Plant Diseases By using Trichoderma and Bacillus Bioproducts ในการอบรม Regional Training Workshop on Biological Control ,26 ก.พ. 2013 - 26 ก.พ. 2013