Search Result of "Post-emergence"

About 36 results
Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดด้วยสารกำจัดวัชพืช (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสารกำจัดวัชพืช (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดด้วยสารกำจัดวัชพืช

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาพืช

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชพาราควอทในการปลูกข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การควบคุมวัชพืชด้วยสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การใช้สารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนทในข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2551

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การใช้กลูโฟซิเนทควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าวสาลี (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดลพบุรี (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชพาราควอทในการปลูกข้าวโพดหวาน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Weed Management in Corn during 2005 to 2008

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การใช้สารกำจัดวัชพืชในการผลิตข้าวโพดฝักสด ปี 2552 (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดฝักสด (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาพืช

หัวเรื่อง:การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2550

12