Search Result of "ปากและเท้าเปื่อย"

About 112 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิครีเวอร์สจีเนติกส์ของเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรา เผือกเทศ, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
123456