เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท

Publish Year National Journal 3
2014 exเขมพรรษ บุญโญ, exวัชรพงษ์ สุดดี, exภัทริน โอภาสชัยทัตต์, exสุขุม สนธิพันธ์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการค้าแพะเนื้อ และความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อยโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ และโรคบรูเซลโลซีส ในจังหวัดชัยนาท", Journal of Kasetsart Veterinarian, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 58-78
2011 exภัทริน โอภาสชัยทัตต์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุขุม สนธิพันธ์, exวัชรพงษ์ สุดดี, exเขมพรรษ บุญโญ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีร้มและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 32-41
2011 exวัชรพงษ์ สุดดี, exภัทริน โอภาสชัยทัตต์, exสุขุม สนธิพันธ์, exเขมพรรษ บุญโญ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลโลซีสในแพะเนื้อของจังหวัดชัยนาท", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 42-50