Journal

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลโลซีสในแพะเนื้อของจังหวัดชัยนาท
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
21
1
42-50
มกราคม - เมษายน 2011
ชาติ
-
-
-
-