Journal

Journal of Genetics (ISSN: 00221333)
99
1
45-1-11
ธันวาคม 2020
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2019 - 31 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การค้นหาและแยกแยะกลไกการควบคุมการทำงานของยีนก่อโรคในเชื้อราโรคไหม้ และการพัฒนาชุดตรวจสอบยีนก่อโรค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ KURDI,1 ก.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2024