การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9

Publish Year International Journal 3
2022 exThanathip Sutthiphai, exKATANYUTITA DAMCHUAY, exRam Chandra Neupane, exApinya Longya, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNonglak Parinthawong, exKULCHANA DARWELL, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation of avirulence genes (AVR-Pi9, AVR-Pik, AVR-Pita1) and genetic diversity of rice blast fungus, Pyricularia oryzae, in Thailand", Plant Pathology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 322-333
2020 exApinya Longya, exSucheela Talumphai, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Morphological Characterization and Genetic Diversity of Rice Blast Fungus, Pyricularia oryzae, from Thailand Using ISSR and SRAP Markers", Journal of Fungi, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exKATANYUTITA DAMCHUAY, exApinya Longya, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNonglak Parinthawong, exKULCHANA DARWELL, exSucheela Talumphai, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "High nucleotide sequence variation of avirulent gene, AVR-Pita1, in Thai rice blast fungus population", Journal of Genetics, ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 45-1-11