Person Image

  Education

  • ปร.ด. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 ประสิทธิภาพของพลาสมาแบบเย็นในการควบคุมเชื้อรา Alternaria brassicicola ที่ติดบนเมล็ดพันธุ์ผักตระกูลกะหล่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดตรวจสอบวัดดีเอ็นเอของเชื้อรา สาเหตุโรคแอนแทรกโนสในเมล็ดพริก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0