Person Image

  Education

  • Ph.D. (Civil Engineering), University of Nebraska-Lincoln, USA, 2555
  • M.S. (Environmental Engineering), University of Nebraska-Lincoln, USA, 2551
  • วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาวิธีการบำบัดด้วยโอโซนในการบำบัดสารพาราเบนในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 2 0 0
  2020 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและบำบัดสารตกค้างในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 ระบบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 0 0 0 0
  2018 การบำบัดสารฮอร์โมนเพศด้วยเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีการใช้สารรีดักแตนท์ซัลเฟอร์อ๊อกซีแอนไออนในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์การตกค้างยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การบำบัดโลหะโครเมี่ยม (VI) ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 1 0 0
  2018 การพัฒนาระบบบำบัดต้นทุนต่ำในการกำจัดยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมต์ตกค้างในน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาและใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการทำเหมือง (Leonardite) ในการดูดซับยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2015 การกำจัดสารฮอร์โมนเพศที่ตกค้างในน้ำโดยใช้การบำบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันจากเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสงอัลตราไวโอเลต หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 1 0 0
  2014 การใช้เทคนิคการบำบัดร่วมระหว่างเทียนเปอร์แมงกาเนตและการบำบัดทางชีวภาพในการกำจัดสารฮอร์โมนเพศ (17 B-Estradiol) ที่ปนเปื้อนในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0