การศึกษาและใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการทำเหมือง (Leonardite) ในการดูดซับยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง

Publish Year International Journal 1
2018 exอาคิราห์ ฤทธิรัตน์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอภิชน วัชเรนทร์วงศ์, "Atrazine Adsorption Potential of Leonardite from Mae Moh Power Plant.", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 112, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 012005