Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ.(โรคพืชวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2024 การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ค่าหน่วยกิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หมวดงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 30 Project 11 3 0 0
  2022 แนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 สภาพและความต้องการรับความรู้เรื่องการปลูกกัญชาอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 ความรู้และความต้องการรับความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงต้นไม้ใบด่างเพื่อการพาณิชย์ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 คุณลักษณะและรูปแบบการเป็นผู้ประกอบการเกษตรของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2019 สภาพ ปัญหาการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด และความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2019 ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 1 0 0 0
  2019 ความรู้ และความสนใจรับความรู้เรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1 0 0 0
  2019 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการประกอบอาชีพเกษตรตามคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง ของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2019 การประเมินความความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณ์ด้านความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและความรับผิดชอบต่อสังคมของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตภายในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1 0 0 0
  2019 กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ความรู้และความต้องการรับความรู้เรื่องหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2018 ความถนัดและความสนใจในการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความต้องการความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภาคตะวันตกของไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 แนวทางพัฒนาหลักสูตรการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2018 การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุของกำลังพลในสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส. 1 0 0 0
  2016 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2016 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2016 การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2015 ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2015 ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงดำ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรย์มนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2014 ศักยภาพและแนวทางการลงทุนทางการศึกษาของสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2011 การสำรวจความต้องการของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 2 0 0
  2017 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตระหนักทางการผลิตอาหารปลอดภัยด้านเกษตร ของสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมปลอดภัย หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาชุมชนบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2013 ความต้องการและแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนของประชาชน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 0 0 0