ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพและสภาพการลงทุนทางการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่12 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 8 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย