คุณลักษณะและรูปแบบการเป็นผู้ประกอบการเกษตรของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา