การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการประกอบอาชีพเกษตรตามคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง ของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตก