Person Image

  Education

  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • ค.ม. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • ศษ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 2 0 0
  2021 นวัตกรรมการบำบัดรักษาและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายและโภชนบำบัดที่ออกแบบเฉพาะบคคลในประชากรสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาความสามารถในการทำงานของร่างกายและสมองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุพฤฒพลังในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 รูปแบบการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของ ร่างกายและสมองสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาความสามารถทางด้านพุทธิปัญญา ด้วยการออกกำลังกายสมองและเกมเกม กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางกายและการ ออกกำลังกายแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา สมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการ ทำงานของร่างกายและสุขภาพในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกลไก และสัดส่วนร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษานักเรียนโควตาพิเศษ 30 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการว่ายนน้ำสะสมและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว่ายน้ำของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 4 3 1 0
  2016 พฤติกรรมการอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่นร่างกายของนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ผู้ร่วมวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2012 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2012 ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 1 0 0 0
  2012 การใช้โปรแกรมออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 0 0 0 0
  2012 ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 1 0 0
  2011 ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) 1 1 0 0
  2011 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด 1 1 0 0
  2011 การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย กรณีศึกษา: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและยืดเหยียดกับการพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของพนักงาน บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแกรนด์สปอร์ต จำกัด 0 0 1 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับสูง) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูแนะแนว) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูบรรณารักษ์) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0