Person Image

  Education

  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • ค.ม. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • ศษ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  AgilityBadmintoncollect data fitness testInternet of ThingsIoTPhysical Education Pedagogyphysical fitnessphysical fitness collection systemphysical fitness testPhysical fitness test for runningPhysical Fitness testing systemPhysical TestPre-Service Physical Education TeacherRadio Frequency IdentificationResponse timeRFIDRunning competitionssedentarysportstandard criteria for physical fitness testSwimmingSwimming LogsUHFWeb ApplicationWireless Sensor Networksกลไกการเคลื่อนไหวการแข่งขันวิ่งการคลายอุ่นร่างกายการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทยการทดสอบสมรรถภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทำงานของร่างกายการทำงานของสมองการประเมินโครงการการประเมินผลทางพลศึกษาการประเมินหลักสูตรการฝึกแบบวงจรการพัฒนาครูการพัฒนาครูปฐมวัยการพัฒนาความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อการฟื้นตัวการวิ่งการสร้างแบบทดสอบการอบอุ่นร่างกายการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายกิตกรรมทางกายกีฬากีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาแบดมินตันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเกณฑ์การประเมินเกณฑ์แปลผลมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายครูครูปฐมวัยความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องตัวความเป็นเลิศเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโควตาพิเศษตารางเก้าช่องทดสอบสมรรถภาพทดสอบสมรรถภาพทางกายทักษะวิชายูโดนวัตแน่นิ่งบาสเกตบอลโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดกับการยืดเหยียดโปรแกรมประยุกต์ผู้สูงอายุพฤฒพลังพฤติกรรมนั่งนอนพลศึกษาพลังกล้ามเนื้อพลัยโอเมตริกโภชนบำบัดโมบายแอพพลิเคชั่นยางยืดรวบรวมข้อมูลการทดสอบระบบจัดการการทดสอบความสามารถการประสานสัมพันธ์กลไกการเคลื่อนไหวรูปแบบการส่งเสริมโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเว็บแอพพลิเคชั่นเวลาตอบสนองสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสาขาวิชาพลศึกษาสุขภาพออกกำลังกาย ยางยืด ตารางเก้าช่องออกกำลังกาย ยางยืด ตารางเก้าช่อง วัยทำงาน ผู้สูงอายุอัตราการเต้นของหัวใจอาร์เอฟไอดีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)