Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) การสอนภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 3 6 0 0
  2021 การถอดบทเรียนการจัดค่ายภาษาอังกฤษของนิสิตครูผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2021 การชี้แนะการสอนเพื่อส่งเสริมเจตคติ ของนิสิตครูในการใช้ เกมมิ ฟิเคชั่นแอปส์สำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา 0 0 0 0
  2021 รูปแบบการพัฒนาความสามารถการออกเสียงภาษาอังกฤษในวิชาเทคโนโลยีด้วยวิธีการเรียนรู้ออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2562 มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนอ่านแบบ Directed REading Thinking Activity (DR-TA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา 0 1 0 0
  2016 การศึกษาปัญหาและกลวิธีการแปลบทความภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การใช้กลยุทธ์การนิเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
  2013 การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาทัศนคติ คำและสำนวนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 0 0 0
  2019 โครงการออกข้อสอบคัดเลือกหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ปีการศึกษา 2562 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 0 0 0 0
  2018 โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ (แหล่งที่มีน้ำพุร้อน) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ปี 2561 ผู้ร่วมวิจัย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษา (การอ่าน เขียน) และการคิด (วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์)ผ่านการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา สำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและประเมินความพึงพอใจต่อสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุของ อสมท. ประจำปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 0 0 0