การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการงานเกษตร กำแพงแสน ปี 2560 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 8 ธันวาคม 2017, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม ประเทศไทย