Person Image

  Education

  • B.S.(Chemistry), University of Claude Bernard , ฝรั่งเศส, 2547
  • M.S.(Inorganic Chemistry), University of Claude Bernard , ฝรั่งเศส, 2549
  • Ph.D.(Nanomaterials), University of Claude Bernard , ฝรั่งเศส, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2011 การคัดแยกขนาดของอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากกระบวนการแบบ top-down สำหรับประยุกต์ใช้ใน biological imaging หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 1 0 0
  2019 แผ่นปิดเส้นใยนาโนบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากน้ำมันไพลชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2015 การฝังอนุภาคนาโนซิลิกอนลงในวัสดุที่มีค่าคงคัวไดอิเล็กทริกสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การหุ้มอนุภาคซิลิกอนควอนตัมดอทโดยใช้อัลลิลเอมีนเพื่อสร้างพื้นผิวไฮโดรฟิลิก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การคัดแยกขนาดของอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากกระบวนการแบบ top-down สำหรับประยุกต์ใช้ใน biological imaging หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การชะลอการเสื่อมสภาพของอนุภาคนาโนซิลิกอนโดยอาศัยการพาสซิเวชั่นบริเวณพื้นผิวของอนุภาค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตและวิเคราะห์นาโนฟิล์มที่ถูกโด๊ปด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2011 การคัดแยกขนาดของอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากกระบวนการแบบ top-down สำหรับประยุกต์ใช้ใน biological imaging หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0