การชะลอการเสื่อมสภาพของอนุภาคนาโนซิลิกอนโดยอาศัยการพาสซิเวชั่นบริเวณพื้นผิวของอนุภาค