การฝังอนุภาคนาโนซิลิกอนลงในวัสดุที่มีค่าคงคัวไดอิเล็กทริกสูง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of silicon nanoparticles in dielectric oxides obtained by sol–gel route", Journal of Experimental Nanoscience, ปีที่ 10, ฉบับที่ 17, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1319-1326