การหุ้มอนุภาคซิลิกอนควอนตัมดอทโดยใช้อัลลิลเอมีนเพื่อสร้างพื้นผิวไฮโดรฟิลิก

Publish Year International Journal 1
2017 exนางสาวปัทมา ปรีชา, inดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of functionalized silicon nanoparticles by size exclusion chromatography", Materials Research Express, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, หน้า 045007-1-045007-9