การผลิตและวิเคราะห์นาโนฟิล์มที่ถูกโด๊ปด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์