Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 6 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพการต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหย และน้ำมันหอมระเหยผสมกับ Chlorhexidine ต่อเชื้อ Staphylococcus species ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา methicillin จากสุนัข หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การศึกษารูปแบบความไวรับของเชื้อ Staphylococcus ตัวอย่างจากสุนัข ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา meticillin ต่อยาต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่ หัวหน้าโครงการ Start-up Research Fund: SRF 0 2 0 0
2015 การตรวจหาและพิสูจน์ชนิดของแบคทีเรียจีนัส Helicobacter ในชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารของสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 0 0
2014 กลุ่มวิจัยจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2012 การตรวจหา และศึกษารูปแบบของยีน van ในแบคทีเรียจีนัส Enterococcus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในจีนัส Enterococcus ที่ดื้อต่อยา vancomycin ในสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 3 0 0
2017 การบริการการวิจัย และการทดสอบทางจุลชีววิทยา หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
2011 การพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นไรสไข้หวัดนกที่ไม่มีส่วนปลายของยีน NS1 โดยใช้หนูเป็ยแบบจำลอง(ภค 2555-36) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 3 0 0