Person Image

  Education

  • ปร.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การศึกษารูปแบบความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียในโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะของสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 การศึกษาชนิดเชื้อแบคทีเรียและรูปแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะของแมว หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 6 0 0
  2021 ฤทธิ์ในการต้านเชื้อของสารสกัดสมุนไพรไทยและสารระงับเชื้อต่อตัวอย่างแบคทีเรีย staphylococci สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา methicillin จากสุนัขที่เป็นโรคติดเชื้อของผิวหนัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนอิมัลชันต้านเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การศึกษาประสิทธิภาพการต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหย และน้ำมันหอมระเหยผสมกับ Chlorhexidine ต่อเชื้อ Staphylococcus species ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา methicillin จากสุนัข หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การศึกษารูปแบบความไวรับของเชื้อ Staphylococcus ตัวอย่างจากสุนัข ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา meticillin ต่อยาต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่ หัวหน้าโครงการ Start-up Research Fund: SRF 0 2 0 0
  2015 การตรวจหาและพิสูจน์ชนิดของแบคทีเรียจีนัส Helicobacter ในชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารของสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 กลุ่มวิจัยจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2012 การตรวจหา และศึกษารูปแบบของยีน van ในแบคทีเรียจีนัส Enterococcus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในจีนัส Enterococcus ที่ดื้อต่อยา vancomycin ในสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 3 3 0 0
  2017 การบริการการวิจัย และการทดสอบทางจุลชีววิทยา หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นไรสไข้หวัดนกที่ไม่มีส่วนปลายของยีน NS1 โดยใช้หนูเป็ยแบบจำลอง(ภค 2555-36) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 3 0 0