กลุ่มวิจัยจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์