การศึกษารูปแบบความไวรับของเชื้อ Staphylococcus ตัวอย่างจากสุนัข ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา meticillin ต่อยาต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่

Publish Year National Conference 2
2019 exวณิชชา เยาวนิตย์, exณัชพล รุ่งโรจน์, inนางสาวลาวัลย์ หล้าสุพรม, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแชมพูยาต่อเชื้อ Staphylococcus pseudintermedius ที่ดื้อต่อยา methicillin ที่แยกได้จากสุนัข", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายณัชพล รุ่งโรจน์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธ์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้ม และรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. จากระบบผิวหนังและปัสสาวะของสุนัข ในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018