Person Image

  Education

  • D.Sc (Agriculture and Forestry), University of Helsinki, Finland, 2014
  • M.Sc (Agriculture and Forestry), University of Joensuu, Finland, 2008
  • M.Sc (Agriculture and Forestry), Lleida University, Spain, 2008
  • วท.บ (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 1 0 0
  2023 ไม้ยูคาลิปตัสกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่-เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 ห่วงโซ่คุณค่าการจัดการไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่งมวลชีวภาพของไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 บูรณาการการทอนไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนป่าเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 9 14 0 0
  2020 ระบบการเตือนภัยการบุกรุกป่าไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2020 การยกระดับฝึมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
  2020 บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่งมวลชีวภาพของไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 บูรณาการการทอนไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนป่าเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2018 การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การศึกษาผลิตภาพและค่าใช้จ่ายในการปลูกกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยวิธีปกติเปรียบเทียบกับเครื่องมือปลูกกล้าแบบเคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การพัฒนารูปแบบ RFID ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 7 0 0
  2020 แอปพลิเคชันประมวลผลภาพอัจฉริยะวัดปริมาตรของไม้ท่อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบการเจาะไม้สักของหนอนผีเสื้อด้วยเทคนิคชีวอะคูสติกอีมิสชั่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2016 เศษเหลือจากการทำไม้ยางพาราเพื่อการผลิตพลังงานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 2 0 0 0
  2015 การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 4 0 0
  2014 การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0