การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมไม้

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Possibilities of using barcode and RFID technology in Thai timber industry", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 29-41
2017 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "From theory to practice: RFID in Thai forestry businesses", Journal of Tropical Forest Rresearch, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 51-57
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีแห่งอนาคตกับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมป่าไม้ไทย", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2559 "เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย