การศึกษาผลิตภาพและค่าใช้จ่ายในการปลูกกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยวิธีปกติเปรียบเทียบกับเครื่องมือปลูกกล้าแบบเคลื่อนที่