ไม้ยูคาลิปตัสกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่-เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2023 inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, inดร.นรินธร จำวงษ์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปัทมา แสงวิศิษฎ์ภิรมย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, exTomi Kaakkurivaara, "อิทธิพลของลักษณะไม้ท่อนยูคาลิปตัสหลังตัดฟันต่อการแตกของหัวไม้และความไวต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา", การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25, 23 - 25 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรยศ ละม้ายศรี, อาจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรินธร จำวงษ์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การแก้ปัญหาราคาไม้ยูคาลิปตัสโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25, 23 - 25 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย