โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 4 1 0 0
2019 ประชาธิปไตย วัฒนธรรม และความเต็มจ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 เสรีภาพทางเศรษฐกิจ และความเต็มใจจ่ายของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการรักษาพยาบาล หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 สถาบันและความพอใจของประชาชนต่อพลังงานหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 หรือว่าสถาบันจะเป็นผู้กำหนดมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การประเมินมูลค่าระบบนิเวศน์พื้นที่ชุมน้ำชายฝั่งทะเล ประเทศกำลังพัฒนา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 มูลค่าทางนิเวศน์วิทยาป่าไม้ในประเทศกำลังพัฒนา: วิเคราะห์แบบ MRA หัวหน้าโครงการ ศิลปศาสตร์และวิทยาการ 0 0 0 0
2014 มูลค่าระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศกำลังพัฒนา: การวิเคราะห์แบบ MRA หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2008 ความยั่งยืนของระบบเกษตรในชุมชนเกษตรรอบพื้นที่เขื่อนห้วยหลวง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0