สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Choice experimentCultureCustomer decision makingCustomer Loyaltyeconomic valuationEcosystem servicesJob Characteristic FactorsMarketing mix factorsMeta-analysismeta-regression analysisOrganizational Commitmentoutstanding loan administrationPolicy recommendationProposed PolicyPsychological FactorsService QualityWetland valuationwetlandsWillingness to payกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญาการจัดการกีฬาการนำนโยบายไปปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฝึกด้วยน้ำหนักการพัฒนาการออกกำลังกายข้าวฮาง ความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลค้ามนุษย์งานสืบเสาะและพินิจชุมชนนโยบายสาธารณะน้ำหนักเกินนิสิตแบดมินตันประชาชนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานขององค์การผู้สูงอายุพนักงานคุมประพฤติพนักงานโรงพยาบาลพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การส่งเสริมสุขภาพ/นันทนาการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาการพุทธศาสนาเพศทางเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาวะผู้นำ (Leadership)ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาอังกฤษ, ภาษีภาษีการรับมรดกภาษีการรับมรดก ฐานภาษีภาษีอากรภูมิปัญญาข้าวเหนียวมวลกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมาตรการทางกฎหมายยาเสพติดระดับความเครียดระบบเกษตร (Agricultural System)ระบบโซตัสรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560ริมน้ำหนองหารรูปแบบการจัดการ/ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา/ ผู้สูงอายุ/ มหาวิทยาลัยรูปแบบการออกกำลังกายแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แรงจูงใจในงานวิธีพิจารณาความวิวัฒนาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์เวียตนามศพศักยภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเกษตรเศรษฐศาสตร์จุลภาคส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพสถาบันอุดมศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานสมรรถนะในงานสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพร่างกายสหกรณ์สัดส่วนร่างกายองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอบจ.

Executives


Persons (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (ครู 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 94 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 56 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)