สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Choice experimentCultureCustomer decision makingCustomer Loyaltyeconomic valuationEcosystem servicesJob Characteristic FactorsMarketing mix factorsMeta-analysisMeta-regression analysisOrganizational CommitmentOutstanding loan administrationProposed PolicyPsychological factorsService Qualitysocial networkWetland valuationwetlandsWillingness to Payกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญาการจัดการกีฬาการนำนโยบายไปปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฝึกด้วยน้ำหนักการพัฒนาการออกกำลังกายข้าวฮาง ความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในการทำงานความรับผิดทางอาญาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลค้ามนุษย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเครือข่ายทางสังคมงานสืบเสาะและพินิจชุมชนดูหมิ่นเทศบาลนครสกลนครนโยบายนโยบายสาธารณะน้ำหนักเกินนิสิตแบดมินตันประชาชนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานขององค์การผู้สูงอายุพนักงานคุมประพฤติพนักงานโรงพยาบาลพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมวลกล้ามเนื้อวิธีพิจารณาความวิวัฒนาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์เวียตนามศพศักยภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเกษตรเศรษฐศาสตร์จุลภาคส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษา Restorative Justiceสถาบันอุดมศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพร่างกายสหกรณ์สัดส่วนร่างกายสิทธิสิทธิเด็กในคดีอาญาสุขภาพสุขภาวะหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์หนองหารหมิ่นประมาทหลักการทรงงานหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลหลักสูตรเพิ่มเติมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหะฐะโยคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การสมรรถนะสูง (High Perpormance Oganization)อบตอวดอุตริมนุสสธรรมอาญาอาบัติปาราชิกอาวุธปืนอำเภอกุสุมาลย์อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

Executives


Persons (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(กลุ่มวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (ครู 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 96 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)