หรือว่าสถาบันจะเป็นผู้กำหนดมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำ