ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScarborough, H., exDoucouliagos, C., "Local Population Preferences Toward Restoring Ecosystem Services of a Wetland in Thailand", International Business Management, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2015, หน้า 771-783
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScarborough, Helen, exDoucouliagos, Chris, "ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย", Trends in Multidisciplinary Business and Economic Research (TMBER 2015) , 25 - 26 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย