Person Image

  Education

  • วท.บ.( คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์, ไทย, 2540
  • คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, ไทย, 2544
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 3 12 0
  2013 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 6 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 6 0
  2011 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2005 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร สิ่งทอและการละเล่นเด็ก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 1 3 0 0
  2023 กระบวนการย้อมสีธรรมชาติด้วยเครื่องย้อมกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (โครงการต่อยอด) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท สยามยนต์ออโต้พาร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่เหลือจากกระบวนการผลิตเสื่อ พลาสติก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนาถ่านอัดก้อนและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในร้านอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดเหลือทิ้งจากการผลิตนำ้มันหอมระเหย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอย้อมสีธรรมชาติที่ตอบสนองระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องย้อมสีเส้นด้ายกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัรฑ์หัตศิลป์ที่ตอบสนองเศรษฐกิจหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มไข่เค็มเพื่อการขนส่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สยามยนต์ ออโต้พาร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาคุณภาพวัสดุและวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเสื่อพลาสติกรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์ 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หัวหน้าโครงการ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0