โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากวัสดเหลือทิ้งจากการผลิตนำ้มันหอมระเหย