โครงการพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มไข่เค็มเพื่อการขนส่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร