Person Image

  Education

  • วท.ม. (สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 4 0 0
  2022 ผลการใช้ถั่วคาวาลเคดทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในแกะรุ่น ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัย โครงงานสัตวศาสตร์ในระดับปริญญาตรี 1 0 0 0
  2021 การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 ผลของการให้อาหารหยาบแห้งต่อสมรรถภาพการผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของแกะลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย งบค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต โครงการสนับสนุนงานวิจัย โครงงานสัตวศาสตร์ในระดับปริญญาตรี 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบช่วยลดความเครียดจากความร้อนในโคแบบแม่นยำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 โรงเรือนต้นแบบ/อุปกรณ์อัจฉริยะที่เหมาะสมกับการเลี้ยงโคในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยและไม่ย่อยสลายเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยและสมรรถภาพการผลิตของโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2013 ผลการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่แตกต่างกันต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 7 10 0 0
  2016 การผลิตกระบือขุนคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 0 0
  2014 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 4 0 0
  2013 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 5 0 0