การผลิตกระบือขุนคุณภาพสูง

Publish Year International Journal 2
2021 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exดร. ณชัย ศราธพันธ์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.สุกัญญา ยุงระแหง, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "COMPARISON OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MATERNAL GENETIC LINEAGES IN THAI DWARF AND SWAMP BUFFALOES (BUBALUS B. CARABANENSIS)", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 57-70
2021 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรพล ทองพราย, exณชัย ศราธพันธุ์, "LIVE WEIGHT ESTIMATION FROM BODY MEASUREMENTS OF SWAMP BUFFALOES (BUBALUS B.CARABANENSIS)", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 583-590
Publish Year National Journal 2
2020 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exดร.ณชัย ศราธพันธุ์, "การประมาณค่าน้ำหนักของกระบือปลักด้วยความยาวรอบอก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 6-11
2019 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exดร.ณชัย ศราธพันธ์, "การทำนายลักษณะซากของกระบือปลักขุนอายุหนึ่งปีในขณะมีชีวิตด้วยเครื่องอัลตราซาวน์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (๋Journal of Agricultural Science and Management), ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 37-44
Publish Year National Conference 1
2017 exผศ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จตุพร กระจายศรี, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, "การคัดเลือกความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ให้มีอัตราการเป็นสัดสูงสุด", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย