แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ

Publish Year National Journal 1
2016 exศุภลักษณ์ พิสแก้ว, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "สมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ขุนที่ได้รับอาหารที่แตกต่างกัน", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 146-153
Publish Year National Conference 5
2017 exชนณภัส หัตถกรรม, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของระดับอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ในระยะโครุ่น", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exญาณิศชา นาเอี่ยม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนณภัส หัตถกรรม, exศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ, exสันติชัย ยี่สุ่น, exรุจจิโรจน์ แหวนแก้ว, "ผลของนมผงเทียมและนมเหลือจากกระบวนการแปรรูปน้ำนมโคต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศเมีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 (สาขาสัตว์), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exชนณภัส หัตถกรรม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการให้นมผงเทียมและน้ำนมเหลือทิ้งจากการแปรรูปน้ำนมโคต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้", ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5, 25 - 26 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศุภลักษณ์ พิสแก้ว, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "สมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ระยะรุ่นที่ได้รับอาหารที่แตกต่างกัน", ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5, 25 - 26 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exญาณิศชา นาเอี่ยม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exชนณภัส หัตถกรรม, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ, "สมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศเมียที่ได้รับนมผงเทียมละลายน้ำและน้ำนมเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปน้ำนมโค", ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5, 25 - 26 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย