การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยและไม่ย่อยสลายเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยและสมรรถภาพการผลิตของโค

Publish Year International Journal 3
2020 exชนณภัส หัตถกรรม, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Effect of cellulolytic Ruminococcus albus KU-F152 and non-cellulolytic Selenomonas ruminantium S137 supplementation on feedlot performance, carcass characteristics and meat quality of Holstein crossbred steers", World Journal of Advanced Research and Reviews , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 105-114
2019 exKonda, S., exOnodera, R., exKanchanasatit, E., inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exNagashima, K., exSuzuki, Y., exKoike, S., exKobayashi, Y., "Effect of cashew nut shell liquid feeding on fermentation and microbiota in the rumen of Thai native cattle and swamp buffaloes", Livestock Science, ปีที่ 226, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 99-106
2018 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKinjo, M., inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exSuzuki, Y., exKoike, S., exKobayashi, Y., "Partial characterization of phylogeny, ecology and function of the fibrolytic bacterium Ruminococcus flavefaciensย OS14, newly isolated from the rumen of swamp buffalo", Animal Science Journal, ปีที่ 89, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 377-385
Publish Year National Conference 2
2020 exชนณภัส หัตถกรรม, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการปลูกถ่ายแบคทีเรีย Ruminococcus albus และ Selenomonas ruminantium S137 ต่อความเป็นกรดด่างและความสามารถในการย่อยสลายของอาหารในหลอดทดลอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกานต์ชนก โพธิ์ชะคุ้ม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของโค", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย